Jaarprogramma

Procedure voor samenstelling van het jaarlijkse programma

Het programma van te steunen projecten en voorzieningen zal van jaar op jaar een ‘voortrollend’ karakter krijgen. In de loop van een jaar kunnen goede nieuwe ideeën een plek krijgen in het programma, terwijl het ook zal voorkomen dat zaken later dan gepland ten uitvoer kunnen worden gebracht en doorschuiven naar het programma van het jaar daarop.

De Stichting wil het programma aan het begin van het schooljaar klaar hebben, zodat zij het aan de (nieuwe) ouders kan presenteren. Dat betekent dat de Stichting aan het eind van het voorafgaande schooljaar een ‘consultatieronde’ zal houden om het nieuwe programma vast te kunnen stellen. Zoals gezegd zal het programma nooit ‘in beton gegoten’ worden: voor goede en uitvoerbare nieuwe ideeën zal de Stichting altijd een plek proberen te vinden. Ook hiervoor geldt: transparantie en verantwoording aan de donateurs.

Ten slotte en wellicht ten overvloede: de Stichting zal geen geld beschikbaar stellen voor zaken die volgens de wettelijke normen uit het schoolbudget betaald zouden moeten worden. Als het schoolbudget ontoereikend is voor noodzakelijke investeringen of voorzieningen, moet dat onderwerp van bespreking zijn tussen MR en directie (of de PCOU) en niet tussen de Stichting en de directie.