Werkwijze

De Stichting werkt nauw samen met de andere geledingen op school: directie, team van leerkrachten, Medezeggenschapsraad en Ouderraad. Zij bespreekt het programma van projecten en voorzieningen die zij in een bepaald schooljaar wil steunen met de directeur en stemt deze af met MR en OR. Zij vraagt directie, ouders en kinderen om suggesties te doen voor dit programma aan de Directie. De Directie draagt de projecten voor aan de Stichting.

De stichting wil transparant zijn over wat zij doet. Op deze website geeft de stichting informatie over welke ouders het bestuur vormen of actief deelnemen aan de Stichting, kunnen de statuten van de stichting worden gelezen en publiceert zij het werkplan en de verslagen van de vergaderingen. Ook is de jaarlijkse verantwoording over de ontvangen en bestede financiële middelen op de website te vinden. Deze verantwoording bespreekt de stichting elk jaar met de oudergeleding in de MR en de Directie. Een goed financieel beheer en alert toezicht houden op beschikbaar gestelde middelen zijn een prioriteit voor het bestuur.

De Stichting wil met de website ouders interesseren om bestuurslid, netwerkouder of actieve ouder van de Stichting te worden, zodat in het bestuur de komende jaren een gezonde doorstroming van ouders en ideeën plaats zal vinden.

Via Het Zonnetje wil de Stichting ouders opmerkzaam maken op de activiteiten en op informatie die op de website is te vinden. Eén keer per schooljaar vraagt de Stichting aan de ouders van de school een financiële bijdrage. De Stichting ziet het als een uitdaging om met een aantrekkelijk programma van projecten en voorzieningen voor de schoolkinderen ervoor te zorgen dat ouders met veel plezier een financiële bijdrage aan de Stichting leveren.